fbpx

Co dalej ze “Skaryszewem”?

 

 

KOMUNIKAT

organizacji ochrony zwierząt w sprawie targów koni w Skaryszewie

W związku z dokumentem nazwanym „Porozumieniem o współpracy partnerskiej” z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Skaryszewskiego Jarmarku Konnego “Wstępy”, zawartym pomiędzy partnerami: Burmistrzem Miasta i Gminy Skaryszew, Fundacją Centaurus oraz osobą prywatną Martą Olszewską, legitymującą się profilem FB „Gromcia i Przyjaciele”, oraz zamieszczeniem przez Fundację Centaurus w środkach masowego przekazu komunikatu o treści: “VICTORIA! NOWE POSTANOWIENIA W SKARYSZEWIE. Fundacja Centaurus podpisała dokument, na mocy którego nigdy więcej żaden koń nie wyjedzie z targów w Skaryszewie na rzeź. (…)”, 28 września 2017 r. odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt (PZPZ) w celu omówienia treści ww. Porozumienia (niedostępnego publicznie) i dalszych losów corocznych niesławnych targów koni w Skaryszewie.

Na posiedzeniu, w którym oprócz parlamentarzystów – członków Zespołu, uczestniczyli  przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Inspekcji Transportu Drogowego, przedstawiciele stron ww. „Porozumienia”, a także organizacje ochrony zwierząt od wielu lat zaangażowane w działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich, w szczególności koni, stwierdzono jednoznacznie, że – wbrew informacjom rozpowszechnianym przez Fundację Centaurus – treść „Porozumienia” jest tylko niezobowiązującym aktem woli i nie zawiera żadnych konkretnych rozwiązań prowadzących do zakończenia dramatu koni w Skaryszewie.

Irenusz Kumięga, Burmistrz Gminy Skaryszew, otwierając spotkanie przyznał, że “to porozumienie nie zawiera regulacji i unormowań, które miałyby być wprowadzone w organizacji „Wstępów”. (…)”. Kumięga podkreślił, iż prace nad zmianami do Regulaminu Targów są na bardzo wstępnym etapie. Brakuje konkretnych rozwiązań, które uwzględniałyby obowiązujące przepisy prawa, a projekt, który w przyszłości powstanie, będzie musiała jeszcze zatwierdzić Rada Gminy. Burmistrz Kumięga wielokrotnie zapewniał, że jest przeciwnikiem całkowitego zlikwidowania handlu końmi na targu. Chciałby jednak, aby konie ze Skaryszewa nie wyjeżdżały bezpośrednio do rzeźni.

Przedstawiciel Fundacji Centaurus poinformował zebranych, że porozumienie będące efektem kilkumiesięcznej pracy jest tylko aktem woli. “Porozumienie obliguje do bardzo trudnej misji której się podjęliśmy. Mamy świadomość, że może przerodzić się w proces dwu- lub trzyletni, tak aby skuteczne wyeliminować handel rzeźny (…). Fundacja stoi na stanowisku, żeby targi żywych zwierząt były prawnie zamkniętym mechanizmem.”

Marek Jezierski, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, wyjaśnił dlaczego wola zawarta w „Porozumieniu” nie zostanie spełniona. W świetle obowiązującego prawa, a także z przyczyn praktycznych, nie jest możliwe wyłączenie z targu jedynie koni rzeźnych. W przypadku tej grupy zwierząt nie ma możliwości rozdzielenia zwierząt przeznaczonych na ubój od tych, które mają człowiekowi towarzyszyć. Dodatkowo, przepisy dotyczące wolności gospodarczej uniemożliwiają wprowadzenie takich regulacji. Jedynie całkowity zakaz handlu zwierzętami na targowiskach może sprawić, że konie ze Skaryszewa nie wyjadą do rzeźni. Żadnym regulaminem nie da się wprowadzić tego typu ograniczeń. Powiatowy lekarz weterynarii czy urzędowy lekarz weterynarii działa na podstawie prawa i w granicach tego prawa. Więc tu nie można liczyć na to, że on będzie wspomagał i egzekwował ten regulamin. Na to proszę nie liczyć, na pewno tak nie będzie (…). Pewne by było, że te konie nie pojadą na rzeź, jedynie wtedy, kiedy wszystkie konie z paszportami, które się pojawią, będą miały wbite w ten paszport, że są poza łańcuchem pokarmowym.”, oświadczył przedstawiciel resortu rolnictwa.

W związku z faktami ujawnionymi na spotkaniu PZPZ, oświadczamy, iż informacje o rzekomej „victorii” i wprowadzeniu zakazu handlu zwierzętami rzeźnymi w Skaryszewie niestety są nieprawdziwe. Nie powstały żadne regulacje prawne, które umożliwiłby zmianę sytuacji w stosunku do lat ubiegłych. „Porozumienie” nie zabezpiecza w żaden sposób interesów koni, a przytoczony na wstępie komunikat Fundacji Centaurus jedynie osłabia społeczną mobilizacją na rzecz wprowadzenia zakazu sprzedaży zwierząt na targach, wprowadzając w błąd opinię publiczną, tym samym zmniejszając szansę na osiągnięcie realnych zmian.

Wnikliwa analiza treści „Porozumienia” zawartego przez UM Skaryszew z Fundacją Centaurus i osobą prywatną Martą Olszewską, przedstawiającą się jako FB “Gromcia i Przyjaciele”, nasuwa następujące wnioski:

  • * W Skaryszewie nie wprowadzono zakazu handlu końmi na rzeź podczas “Wstępów”. „Porozumienie” jest tylko deklaracją, że może zostanie wprowadzony zakaz handlu końmi na rzeź. Porozumienie pomiędzy organizacją, osobą prywatną a instytucją samorządową nie stanowi bowiem aktu prawa miejscowego. Takim jest uchwała Rady Miasta lub Zarządzenie Burmistrza Skaryszewa. Nie powstał nawet jeszcze projekt takich dokumentów;
  • * Dokument nie określa żadnych sankcji za złamanie porozumienia pomiędzy sygnatariuszami;
  • * Umowa dotyczy tylko jarmarku w 2018 roku;
  • * Brak jest konkretnych zapisów (ani nawet pomysłów na takie zapisy) o mechanizmach, które miałyby zapobiec sprzedaży koni na rzeź;
  • * Brak jest możliwości karania sprzedających/kupujących za złamanie porozumienia, którego nie są stronami;
  • * Porozumienie nie zawiera postanowień dotyczących likwidacji nieprawidłowości obserwowanych przez ostatnie lata, tj. obrót zwierzętami poza terenem targu i w godzinach nocnych, niewystarczający nadzór weterynaryjny, obsługa koni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, niewykorzystywanie ramp rozładunkowych podczas rozładunku i załadunku zwierząt, brak pojenia zwierząt, brak kontroli legalności pochodzenia zwierząt i kompletu dokumentów, wykorzystywanie nieprzystosowanych pojazdów do transportu, niehumanitarne traktowanie zwierząt, etc.;
  • * „Postanowienie” w żaden sposób nie chroni zwierząt przywożonych na targ przed stresem związanym z transportem i przebywaniem na targowisku, agresją międzyosobniczą ani chorobami (w 2017 roku wiele koni wyjechało ze Skaryszewa z poważną grypą, roznosząc chorobę po całej Polsce, a nawet poza jej granicami);
  • * Koncepcja zakazu sprzedaży koni na rzeź na jarmarku, który organizowany jest właśnie w celu handlu końmi, jest z góry skazana na porażkę. Nie ma możliwości wyegzekwowania takiego zakazu w sytuacji, gdy zwierzęta w większości NIE są kupowane bezpośrednio przez ubojnie, lecz przez POŚREDNIKÓW.

Jako organizacje działające od wielu lat na rzecz zakończenia handlu zwierzętami zarówno w Skaryszewie, jak na innych polskich targach, informujemy, że stan prawny przedstawiony na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt wskazuje, iż „Wstępy 2018” odbędą się bez znaczących zmian. Ponadto, dyskusja w Sejmie dowiodła jednoznacznie, że tylko poprzez całkowity zakaz handlu zwierzętami na targowisku możemy zakończyć ten coroczny koszmar koni. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew wykonał pierwszy krok, wykazał dobrą wolę, wyrażając sprzeciw wobec kształtu targów, który (jak sam przyznał) sprawia, iż co najmniej 60% zwierząt ze Skaryszewa jedzie niemalże bezpośrednio do rzeźni. Zadeklarował chęć zmian, lecz obrał niemożliwą do spełnienia drogę.

Do „Wstępów 2018” zostało jeszcze kilka miesięcy, możemy jeszcze odwrócić sytuację. Mamy nadzieję, że po rzetelnych informacjach o aktualnej sytuacji opinia publiczna po raz kolejny zacznie walczyć o zmianę. Niech to medialne nie-porozumienie stanie się nowym początkiem, bodźcem do dalszych działań. My ze swojej strony deklarujemy, że jako organizacje pozarządowe będziemy spotykać się z władzami Skaryszewa, aby tę dobrą wolę podtrzymać i wprowadzić realne zmiany. Miłośników koni prosimy, by nas w tych działaniach wspierali i nie pozwolili gminie zapomnieć, jak ważnym społecznie tematem jest życie i zdrowie koni, które dla uciechy wąskiej grupy ludzi corocznie cierpią podczas Skaryszewskiego Jarmarku Konnego “Wstępy”.

Akcja dla Zwierząt Viva!

Fundacja Pegasus

Fundacja „Zwierzęca Polana”

Fundacja Mondo Cane

Fundacja IUS ANIMALIA

Fundacja Tara

Stowarzyszenie OTOZ Animals

______________________________________________________

JAK MOŻESZ POMÓC?

Podpisz petycję: http://polskitarg.pl/petycje/

Napisz do władz Gminy Skaryszew: burmistrz@skaryszew.pl

Pełna relacja z posiedzenia PZPZ: http://www.sejm.gov.pl

Categories :

Languages »